A projekt célja: Tanulmány

Tematika: A tanulmány a reformátori felismeréseket szeretné alkalmazni a mai kor számára, egy olyan társadalmi miliőben és klímában, ahol egy erősödő emancipációs folyamatban egyre könnyebben esik áldozatul a házasság, a család és a korábbi generációkhoz való kapcsolat rosszul értelmezett szabadság illetve szabadosság törekvéseknek. A változás sok esetben élénk vitákat generál egyházban és társadalomban egyaránt, amelyek a féktelen szabadelvűség és az ortodox legalizmus közötti széles palettán hoznak létre válaszokat, érveket. Tekintettel arra, hogy mind a családról való társadalmi és egyházi gondolkodás, mind pedig az együttélésről alkotott különböző vélemények több neuralgikus és feszültséggel teli pontot hordoznak magukban, a tanulmány egy bizonyos értelmezési lehetőséggel kíván hozzájárulni az elgondolások sokszínűségéhez, úgy, hogy nem kívánja fenntartani magának az egyoldalú és kizárólagos ítéletet és véleményt, tehát nem kíván minden esetben kész válaszokat adni a felvetődő kérdésekre, hanem reformátori segítséget kíván adni a lehetőségek keresésének útvesztőiben. Tenné ezt azonban úgy, hogy az előtérbe helyezett reformátori örökségre mint a társadalmi cselevés értékálló szellemi, erkölcsi tőkéjeként tekint.

A nevezett tanulmány megírása a fent említetteken túl alapjában véve hármas célt szolgálna:

1) A reformátori (elsősorban Kálvin és Luther életművét valamint a jelentősebb hitvallásokat, kátékat figyelembe véve) teológia házassággal, családdal, szülők tiszteletével kapcsolatos etikai gondolkodásának megismertetése.

2) A reformátori etikai felismerések teológiai [dogmatikai] implikációi és későbbi recepciói.

3) A házasság, család és szülők tisztelete reformátori értelmezésének alkalmazhatósága.

A kutatás módszeréről

A tanulmányhoz szükséges irodalom alapját mindenekelőtt a reformátori írások, illetve azok későbbi recepciója képeznék. Így alapvetően feltüntetésre és ismertetésre kerülnének a primér források és a későbbi interpretációk. Ezzel egyfajta keresztmetszetét lehet adni a téma különböző szemszögből és kontextusban történő feldolgozásának. A kutatás nagy részét a befogadó intézményben (Debreceni Református Hittudományi Egyetem), amelyet az Universität Wien könyvtárában való kutatással egészítek ki.

Időintervallum: 2016

Támogató: Reformáció Emlékbizottság/Emberi Erőforrások Minisztériuma

http://www.emet.gov.hu/kozlemenyek/reformacio_emlekbizottsag2/
http://reformacio2017.hu/
HÁZASSÁG, CSALÁD ÉS SZÜLŐK TISZTELETE A REFORMÁTORI ETIKA TÜKRÉBEN